Головна > Про нас

Про нас

«Ч е т в е р т а  Х в и л я»
Міжнародна громадська організація українців

Створення Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля» зініціювали Всеукраїнська громадська організація «Українська Взаємодопомога» та українські громадські об’єднання за кордоном.

Співзасновниками МГОУ «Четверта Хвиля» стали ВГО «Українська Взаємодопомога» (створена в Києві 17 листопада 2003 р.), яка має місцеві осередки у 24 областях і в АР Крим, та 48 закордонних українських громадських організацій із 23 країн (установчий з’їзд відбувся в Києві 19 серпня 2006 р.).

Суть діяльності МГОУ «Четверта Хвиля»: координація системної співпраці представників новітньої хвилі української міґрації й еміґрації з громадськими організаціями та державними органами України й країн їхнього перебування для захисту й реалізації громадянських, професійних, культурних, соціальних, економічних прав українців; громадянська взаємодопомога та сприяння поверненню українського середнього класу в Україну для відновлення життєздатної цілісності української нації.

Мета діяльності МГОУ «Четверта Хвиля» – широке залучення до розв’язання проблем української трудової міґрації структур державного й недержавного секторів України та країн перебування українських громадян, а надзавдання – повернення українського середнього класу на батьківщину й відновлення життєздатної цілісності української нації.

Для цього МГОУ «Четверта Хвиля» та ВГО «Українська Взаємодопомога» започаткували 2006 р. широкомасштабний Всеукраїнський соціальний проект «Четверта Хвиля». Суть проекту: четверта міґраційно-еміґраційна хвиля має стати останньою у «відпливі» українців на чужину й першою оновлюючою хвилею повернення в Україну. Ідеологію проекту означено девізом: «Українці – для України!». Ця світоглядна формула визначає програму спільних дій усіх складових світового українства в інтересах України; передбачає право, обов’язок і відповідальність кожного українського громадянина й закордонного українця брати дієву участь у культурно-соціальному саморозвитку збірної цілісності української нації – основи Української держави.

Суть нашої ідеологемизбереження й розвиток ресурсу самостійної сили кожної української людини й збірної цілісності народу та їхнє право, обов’язок і відповідальність розвивати національну культуру й самостійну національну державу. З культурного саморозвитку людської особистості й розпочинається культурна самоорганізація збірної цілісності народу, нації.

За універсальним принципом самоорганізації, з власного ресурсу самостійної сили саморозвиваються всі живі структури світової всеєдності й земного світу. Процес самоорганізації людського світу – це культурний саморозвиток на основі другого, духовного, народження людей.

Національна культура – система самоорганізації, саморозвитку нації. Тільки в єдиній системі української національної культури ми відновимо структуру українського етнічного соціуму на материковій території Українського світу й створимо самоорганізовану, самокеровану, самозахищену національну ресурсну систему з питомими духовно-інтелектуальними й природно-господарськими чинниками – систему суспільного ладу самостійної національної держави.

МГОУ «Четверта Хвиля» покликана координувати діяльність своїх громадських структур в Україні й за кордоном, налагоджувати безпосередні зв’язки з громадянами України за кордоном, зокрема трудовими міґрантами, з тим, аби вони повсякчас були в полі зору української громадськості, та спонукає державні чинники до захисту своїх громадян по всьому світу й до ліквідації в Україні соціально-економічних причин масової трудової міґрації українців.

МГОУ «Четверта Хвиля» та ВГО «Українська Взаємодопомога» зініціювали розробку й запровадження Національної стратегії стійкого поступу України зі складовою – Стратегією взаємодії України з українцями за кордоном, Закону України «Про міґрацію», а на їх основі – комплексної соціально-економічної Державної програми «Повернення на Батьківщину українських трудових міґрантів», що забезпечить відновлення й розвиток генетичного, духовно-інтелектуального, фізичного, репродуктивного, творчо-наукового, економічного потенціалу українського суспільства для його культурно-соціального саморозвитку.

Бо тільки на основі культурно-соціального саморозвитку з ресурсу самостійної сили збірна особа народу зможе створити свій суспільний лад – питому політичну систему самоуправління.

МГОУ «Четверта Хвиля» покликана безпосередньо долучатися до розв’язання великого комплексу проблем, з якими стикаються за кордоном українці новітньої хвилі трудової міґрації й еміґрації та їхні родини, передусім діти, які залишилися в Україні або виїхали з батьками за кордон і там зазнають асиміляції. МГОУ «Четверта Хвиля» сприяє формуванню в середовищі міґрантів та нових еміґрантів мережі культурно-освітніх, інформаційних, фахових, профспілкових, допомогових, доброчинних та інших об’єднань.

Однин з напрямів діяльності організації – сприяння реєстрації українських міґрантів у консульських установах України за кордоном та легалізації урядами країн їхнього перебування, що створює передумови  для укладення міждержавних угод про тимчасову трудову міґрацію наших громадян.

Це стане ґарантом реального соціального захисту українських громадян, забезпечить їм реалізацію громадянських прав, зокрема виборчого права й пенсійного забезпечення, а також сприятиме виведенню нелегальної трудової міґрації з тіні.

МГОУ «Четверта Хвиля» здійснює свою діяльність через структуру галузевих відділів:

 1. Організаційно-аналітичний відділ
 2. Інформаційний відділ:
  Українська світова інформаційна мережа (УСІМ);
  Міжнародний видавничий центр (МВЦ)
 3. Українська світова економічна мережа (УСЕМ):
  Координаційний центр ділового й науково-технологічного співробітництва (КЦ ДНТС);
  Координаційний центр підприємництва й сільськогосподарської кооперації (КЦ СПСК)
  Координаційний центр українського туризму (КЦУТ)
 4. Відділ розвитку етнокультурної самобутності українців 
 5. Відділ виховання, освіти й науки
 6. Відділ правового й соціального забезпечення
 7. Відділ забезпечення здоров’я, фізкультури й спорту
 8. Відділ координації волонтерсько-допомогового руху

 

Принципи діяльності МГОУ «Четверта Хвиля»: співпраця всіх складових світового українства на традиційних моральних засадах самоорганізованості і взаємодопомоги заради культурно-соціального саморозвитку збірної цілісності українського народу та запобігання демографічним, економічним і політичним кризам; взаємодія нової міґрації й старої еміґрації з українським суспільством для утвердження українства як самостійної сили – культурної, соціальної, економічної – у Світі та громадської взаємодопомоги в організації самостійної Української держави.

Громадські рухи саморозвиваються завдяки духові подвижництва й моральності в людях. У самоорганізовуване життя громад необхідно запроваджувати передусім принцип моральної дієвості й на цій основі затверджувати статутні та програмні норми.

Громадські рухи сильні не формальним об’єднанням, а реальною взаємодією, взаємодопомогою. Завдяки цьому засадничому принципу ми досягнемо не формально-механічного об’єднання, а особистісної взаємності в збірній цілісності українського народу.

Рада представників МГОУ «Четверта Хвиля»

Копіювати заборонено!